BL2.2017 - Hrišćanski odnosi

Lekcija 1
Subota, 1. april 2017.
Tvorac i Njegovo stvaranje
„Potom reče Bog: Da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji.“ – I Mojsijeva 1:26.
„Pošto je stvorena zemlja sa svim obiljem životinjskog i biljnog sveta, izveden je na pozornicu čovek – kruna Božjeg stvaranja, biće kojem je zemlja sa svim svojim sjajem i bila namenjena.“ – Patrijarsi i proroci, 17.

Predlažemo da pročitate: Patrijarsi i proroci, 5-25.
Nedelja, 26. mart
1. RADOST STVARANJA
a. Kako Biblija opisuje sve što je Bog stvorio? I Mojsijeva 1:31.
„Kada je zemlja izašla iz ruke svoga Tvorca bila je savršeno lepa. Površina joj je bila išarana gorjem,... divnim rekama i prijatnim jezerima... Gde god bi se pogled zaustavio, divni žbunovi i ljupko cveće dočekivali su ga s pozdravom... Cela slika zemlje prevazilazila je po lepoti svaki i najlepše uređeni park. Vojske anđela su s ushićenjem posmatrale ovaj prizor i radovale se divnom Božjem delu.“ – Patrijarsi i proroci, 17.
b. Šta treba da nas navede da slavimo Boga? Psalam 139:14.
„Stvarni dokaz o živom Bogu nije samo u teoriji, nego u uverenju koje je Bog zapisao u našem srcu i obasjao i objasnio svojom Rečju. On se nalazi u živoj sili svojih stvorenih dela, ako se gledaju očima koje je prosvetlio Sveti Duh.“ – VIII Svedočanstvo, 351.
Ponedeljak, 27. mart
2. SVRHA STVARANJA NAŠEG SVETA
a. Šta Biblija uči o poreklu svega stvorenog? I Mojsijeva 2:4; Kološanima 1:16.
„Gospodar svemira u svom dobrotvornom poduhvatu nije bio sam. On je imao Saradnika koji je mogao pravilno da shvati Njegove namere i da se zajedno s Njim raduje što su stvorena bića učinjena srećnima... Otac je delovao preko Hrista i kad je stvarao nebeska bića.“ – Patrijarsi i proroci, 6.
„Bog je rekao, i Njegovom je rečju stvoren svet prirode. Božje stvaranje je riznica dobara spremnih da se On njima posluži kada Mu je ugodno.“ – Lift Him Up, 66.
b. Sa kojim ciljem je Bog stvorio svet? Isaija 45:18; Otkrivenje 4:11.
„Bog je stvorio Zemlju da bude prebivalište svetih, srećnih bića. Ovaj cilj ostvariće se kada obnovljena silom Božjom i oslobođena greha i jada, ona postane večni dom spasenih.“ – Temelji srećnoga doma, 437.
c. Kako su Adam i Eva stvoreni, i kakav plan je Bog imao za njih? I Mojsijeva 1:26; Psalam 8:5,6.
„Stvoreni da budu 'obličje i slava Božja' (I Korinćanima 11:7), Adam i Eva su primili darove dostojne svog visokog određenja. Skladni i srazmerni po obliku, pravilnih i lepih crta lica, pojave koja je odisala zdravljem i zračila radošću i nadom, oni su svojom spoljašnjošću bili slični liku svog Stvoritelja. Ova sličnost nije se otkrivala samo u njihovoj fizičkoj prirodi. Svaka njihova duhovna i duševna sposobnost odražavala je Stvoriteljevu slavu. Obdareni visokim duševnim i duhovnim darovima, Adam i Eva su bili stvoreni 'samo malo manji od anđela' (Jevrejima 2:7), da bi mogli da zapažaju ne samo čudesa vidljivog svemira već i da shvataju svoje moralne odgovornosti i obaveze.“ – Vaspitanje, 16, 17.
Utorak, 28. mart
3. JEHOVA, ISTINITI I ŽIVI BOG
a. Kako se Gospod, istiniti Bog, razlikuje od ostalih bogova? Jeremija 10:11,12.
„Na svakom listu šume i kamenu planine, na svakoj blistavoj zvezdi, na zemlji, u vazduhu i na nebeskom svodu, bilo je ispisano ime Božje. Poredak i sklad svega stvorenog govorili su im o beskonačnoj mudrosti i sili.“ – Patrijarsi i proroci, 25.
b. Zašto je Bog, više od bilo koga drugoga, dostojan naše potpune poslušnosti i poštovanja? Isaija 42:5; 45:5; Psalam 139:13,15,16.
„Večni, živi i nedokučivi Jehova koji nema ni početka ni kraja, koji nije stvoreno biće, jedini je Izvor života i Tvorac svega stvorenog, Onaj koji sve održava, – i samo Njemu se treba klanjati i obožavati Ga. Ljudima je zabranjeno da bilo kome ili bilo čemu drugom daju prvo mesto u svojoj naklonosti ili službi. Ako cenimo i volimo bilo šta drugo što na neki način vodi smanjivanju naše ljubavi prema Bogu ili ide na uštrb službe koju Mu dugujemo, tada već od toga stvaramo sebi drugog boga.“ – Patrijarsi i proroci, 310, 311.
c. Šta možemo naučiti iz stava koji anđeli imaju prema Bogu? Isaija 6:1-3; Psalam 96:8,4.
„Poniznost i strahopoštovanje treba da krase ponašanje svih koji izlaze pred Boga. U ime Isusovo mi možemo izaći pred Njega s punim poverenjem, ali Mu se ne smemo približavati s drskom uobraženošću kao da je On ravan nama. Ima i takvih koji se velikom, svemoćnom i svetom Bogu, koji se nalazi u nedokučivoj svetlosti obraćaju tako kao što bi oslovili nekog sebi ravnog ili čak nižeg od sebe. Ima ih koji se u svom ponašanju u Njegovom domu osećaju slobodnijim nego što bi se usudili da budu u prijemnoj prostoriji nekog zemaljskog vlastodršca. Takvi bi morali imati na umu da se nalaze u prisutnosti Onoga kome se klanjaju serafimi i pred kim anđeli skrivaju svoja lica. Bogu pripada najveće poštovanje i svi koji zaista osećaju Njegovo prisustvo, smerno će se pred Njim pokloniti.“ – Patrijarsi i proroci, 254.
„Svaki čovek i žena, istinski Isusov sledbenik, pokazaće da ljubi Boga iznad svega drugog... Mi smo Njegova stvorenja, delo Njegovih ruku, i On s pravom zahteva strahopoštovanje, čast i ljubav.“ – The Signs of the Times, March 4, 1897.
Sreda, 29. mart
4. BOG KOJI DAJE ŽIVOT
a. Kako je Bog darovao život prvom čoveku? I Mojsijeva 2:7. S obzirom na svoju sposobnost da daje život, kako je Bog opisan? Psalam 36:9.
„Kad je Bog stvorio čoveka po svome obličju, ljudski oblik je bio savršen u svim svojim pojedinostima, ali nije imao života. Tada je lično, samopostojeći Bog udahnuo dah života u taj formirani ljudski oblik i čovek posta živo, razumom obdareno biće.“ – Zdravlje i sreća, 368.
„Svaki dah, svaki otkucaj srca, aktivnost svakog živca i mišića u ljudskom organizmu predstavljaju neprekidni dokaz o sili uvek prisutnog Boga.“ – Zdravlje i sreća, 370.
b. Šta je Avram verovao po pitanju Božje sposobnosti da povrati život? Jevrejima 11:19.
„Kada su (otac i sin) stigli na mesto koje mu je Bog pokazao, Avram je podigao oltar i stavio na njega drva, pripremivši sve za žrtvu. Zatim je kazao Isaku da po Božjoj zapovesti treba da ga prinese na žrtvu paljenicu. Ponovio mu je obećanje koje mu je Bog nekoliko puta dao, da će preko Isaka od njega nastati veliki narod i da će Bog, iako je izdao zapovest da ga prinese na žrtvu, ipak preko njega ispuniti svoje obećanje.“ – The Story of Redemption, 82.
c. Kako će se ova sila ispoljiti u budućnosti? Rimljanima 8:11; I Korinćanima 15:51-54.
„Zemlja se strašno trese dok glas Sina Božjeg poziva usnule svete da izađu iz svojih grobova. Oni se odazivaju pozivu i izlaze zaodeveni slavom besmrtnosti... Tada živi sveti zajedno sa vaskrslima podižu svoj glas i dugo i zanosno kliču u slavu pobede. Vernici čija su tela položena u grob sa znacima bolesti i smrti, izlaze iz groba u snazi i zdravlju besmrtnosti. Živi sveti preobražuju se 'odjednom, u trenuću oka' i zajedno sa vaskrslima uznose se u vazduh, na susret svome Gospodu.“ – Rani spisi, 309.
Četvrtak, 30. mart
5. STVORENI KAO DEO BOŽJE PORODICE
a. Kako je opisan Adamov odnos sa Bogom? I Mojsijeva 1:27; Luka 3:38. Kakva je bila njegova priroda pre pada?
„Čoveku je bilo dodeljeno da bude slika Božja, i po spoljnom izgledu i po karakteru. Jedino je Hristos 'sjajnost slave' (Jevrejima 1:3) bića Očeva, dok je čovek stvoren prema uzoru Božjeg obličja. Njegova priroda je bila u potpunom skladu sa voljom Božjom. Njegom um je bio u stanju da shvati ono što je božansko. Sklonosti su mu bile čiste; razum je vladao njegovim prohtevima i strastima. Osećao je sreću i svetinju u tome što je na sebi nosio lik Božji i potpuno se pokoravao Njegovoj volji.
„Kad je izašao iz ruke svoga Tvorca, Adam je bio visoka stasa i savršenih srazmera. Lice mu je bilo obliveno rumenilom zdravlja i ozareno svetlošću života i radosti. Visinom svog rasta daleko je prevazilazio ljude koji danas žive na zemlji. Eva je bila nešto niža, ali ipak veličanstveno stasita i veoma lepa.“ – Patrijarsi i proroci, 18, 19.
b. Kakvu slobodu Bog daje svakoj duši? Rimljanima 14:12,5 (poslednji deo).
„Pošto je zakon ljubavi osnov Božje vladavine, sreća svih razumom obdarenih bića zavisi od njihove potpune saglasnosti sa Njegovim velikim načelima pravde. Bog želi da Mu sva Njegova stvorenja služe iz ljubavi – da njihova služba proističe iz poštovanja prema Njegovom karakteru. Njemu nije po volji iznuđena poslušnost, stoga svima daje slobodu volje kako bi mogli da Mu služe dragovoljno.“ – Patrijarsi i proroci, 6.
Petak, 31. mart
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE:
1. Kako dublje razumevanje Boga utiče na naš odnos sa Njim?
2. Koja je bila Božja namera prilikom stvaranja?
3. Kako će nam poslušnost Bogu i Njegovoj volji pomoći da Ga poštujemo?
4. Kako samo naše postojanje zavisi o Jehovi?
5. Zašto nam je Bog podario slobodu izbora u našem odnosu sa Njim?

Štampa El. pošta

Lekcija 2
Subota, 8. april 2017.
Isus Hristos: Naš Uzor
„Ja vam dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih.“ – Jovan 13:15.
„Neizreciva ljubav prema Bogu, revnost za Njegovu slavu i ljubav prema palim ljudima dovele su Isusa na zemlju da strada i umre. To je bila sila koja je upravljala Njegovim životom. On nas poziva da usvojimo to načelo.“ – Želja vekova, 312.
Predlažemo da pročitate: Želja vekova, 51-56, 413-418.
Nedelja, 2. april
1. ISUS KAO ČOVEK
a. Koje kvalitete je Isus ispoljio dok je živeo na zemlji? Filibljanima 2:8; Luka 22:42.
„Nežan, saosećajan, pun saučešća, imajući uvek na umu dobro drugih, On (Hristos) nam je predstavio Božji karakter i bio stalno u službi Boga i čoveka... Kakav je Isus bio kao čovek, Bog želi da budu i Njegovi sledbenici. U Njegovoj snazi, mi treba da živimo neporočnim i plemenitim životom kojim je živeo Spasitelj.“ – Sinovi i kćeri Božje, 19.
b. Na šta je Hristos obraćao najviše pažnje, u svom životu na zemlji? Jovan 17:4; 4:34; Psalam 40:8.
„(Hristos) je podneo sva iskušenja kojima smo mi izloženi. I za sebe nije upotrebio nikakvu silu kojom se mi ne bismo mogli slobodno koristiti. Kao čovek, On je bio izložen iskušenju i savladao ga je snagom koju Mu je dao Bog. On kaže: 'Hoću činiti volju Tvoju, Bože moj, i zakon je Tvoj meni u srcu' (Psalam 40:8). Čineći dobro i isceljujući one koje je sotona ucvelio, On je jasno pokazao ljudima karakter zakona Božjeg i prirodu svoje službe. Njegov život svedoči o tome da smo i mi u mogućnosti da se pokorimo zakonu Božjem.“ – Želja vekova, 11, 12.
Ponedeljak, 3. april
2. BOG NA PRVOM MESTU
a. Šta treba da bude prioritet u našem životu? Matej 6:33; I Solunjanima 2:11,12.
„Jaram koji nas upreže u službu jeste zakon Božji. Veliki zakon ljubavi otkriven u Edemu, objavljen na Sinaju i u novom zavetu zapisan u srcu jeste ono što ljudske radnike vezuje za volju Božju... 'Ja siđoh s neba ne da činim volju svoju, nego volju Oca koji me posla' (Jovan 6:38)...
„(Hristos) nas poziva da prvo tražimo carstvo Božje i Njegovu pravdu, a zatim obećava da će nam se dati sve što nam je potrebno za ovaj život.“ – Želja vekova, 311, 312.
b. Šta nam je potrebno da bismo u potpunosti sledili Boga? Jeremija 29:13; Luka 14:33; Galatima 2:20.
„Tražite Gospoda svim svojim srcem...Željne duše, iskreno plačite za Bogom. Borite se s nebeskim silama sve dok ne postignete pobedu. Stavite celo svoje biće u Gospodnje ruke — dušu, telo i duh i odlučite da ćete biti Njegovo milo, posvećeno oruđe pokretano Njegovom voljom, usmeravano Njegovim umom, nadahnuto Njegovim Duhom.” – Our High Calling, 131.
c. Šta će uslediti kao pozitivan rezultat naše duboke povezanosti sa Bogom i potpunog predanja Njemu? Isaija 26:3; Matej 5:16.
„Oni koji verom drže Hrista za Njegovu reč i poveravaju svoju dušu Njegovom staranju i svoj život Njegovom rukovodstvu naći će mir i spokoj. Kad ih Isus obraduje svojim prisustvom, ništa ih na svetu ne može rastužiti. U savršenom povinovanju je i savršen mir... Može nam naš život izgledati vrlo zamršen, ali ako se poverimo brizi Sveznajućeg, On će urediti život i karakter tako da budu na Njegovu slavu.“ – Želja vekova, 313, 314.
Utorak, 4. april
3. ŽIVOT ODANE SLUŽBE
a. Koja su dva osnovna načela hrišćanstva? Matej 22:36-40. Kako treba da ispoljimo ljubav prema našim bližnjima? Luka 10:29-37.
„U priči o milostivom Samarjaninu, Hristos je otkrio prirodu istinske vere. On je praktično pokazao da se vera ne sastoji ni u kakvom sistemu, propisanom načelima ili obredima, nego u delima ljubavi, u velikodušnom pomaganju drugima, u istinskoj dobroti...
„Na osnovu poslušnosti prema celokupnom zakonu određuje se čoveku sudbina. Najviša ljubav prema Bogu i nesebična ljubav prema čoveku – to su načela kojih se moramo pridržavati u životu.“ – Želja vekova, 482, 483.
b. Šta treba da bude osnova našeg života posvećenog službi svetu? I Jovanova 4:11,12; 3:16-18.
„Postupke onoga ko je hrišćanin u svakom pogledu pokreće njegova duboka ljubav prema Učitelju. I upravo iz tog korena – iz ljubavi prema Hristu izrasta i njegovo nesebično interesovanje za svoju braću. Ljubav... osvetljava lice, ublažuje glas; oplemenjuje i uzdiže celo biće.“ – Zdravlje i sreća, 437.
c. U čemu se sastojala Isusovog životna misija? Luka 19:10.
„Od svojih najranijih godina posvetio se (Isus) samo jednom cilju; živeo je da bi blagosiljao druge.“ – Želja vekova, 51.
„Isus se trudio da olakša nevolje svakog patnika koga je video. Mogao je dati malo novaca, ali se često odricao hrane da bi pomogao onima koji su bili u većoj nevolji od Njega... Bio je pažljiv prema ljudima, što (Njegova braća) nisu hteli da budu. Kada bi bili grubi prema jadnim i prezrenim bićima, Isus je tražio baš takve i upućivao im je reči ohrabrenja. Onima koji su bili u teškom položaju On bi pružio čašu sveže vode i mirno bi stavio u njihove ruke svoj sopstveni obed. Kad je ublažavao njihove patnje, istine koje je propovedao bile su povezivane sa Njegovim milosrđem i time čvrsto ukorenjene u njihovom pamćenju.“ – Želja vekova, 69.
Sreda, 5. april
4. RAD NA ZADOVOLJENJU DUHOVNIH POTREBA DRUGIH LJUDI
a. Koja karakterna crta nam je potrebna da bismo svedočili drugima kao što je to činio Isus? Filibljanima 2:5-8; Luka 22:26; Matej 23:11,12.
„Svojim životom i svojim učenjem Hristos je dao savršeni primer nesebične službe koja svoje poreklo ima u Bogu. On ne živi samo za sebe. Stvarajući i održavajući u životu sve što je stvorio, On neprekidno služi drugima. 'On zapoveda svom suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima' (Matej 5:45). Taj ideal službe Bog je poverio svome Sinu. Isusu je bilo dato da stoji na čelu roda ljudskog, kako bi ličnim primerom pokazao šta znači služiti drugima. Zakon službe bio je zakon Njegovog života. Služio je svima, svakom je pružao pomoć i utehu. Tako je bio živo oličenje zakona Božjeg, i ličnim primerom pokazao kako se treba pokoravati zakonu.“ – Želja vekova, 628.
b. Koju grupu ljudi je Isus naročito ohrabrivao da dođu k Njemu i zatraže pomoć? Marko 10:13-16.
„U deci koja su dolazila s Njime u dodir, Isus je video ljude i žene koji treba da postanu naslednici Njegove milosti i podanici Njegovog carstva... On, Veličanstvo neba, nije se ustezao da odgovara na njihova pitanja, i da uprosti svoja učenja da bi bila shvatljiva njihovom detinjem umu. Posejao je u njihov duh seme istine, koje će proklijati posle mnogo godina i doneti plod za večni život.“ – Želja vekova, 497.
c. Sa kim još Isus želi da radimo? Luka 5:32.
„(Iskupitelj) je došao da predstavi Oca kroz poruku nade i spasenja za naš svet. Nije bio samoživ, nije vodio računa o svojoj udobnosti i zadovoljstvu, nije popuštao kušanjima; pristao je da umre kako bi grešan čovek mogao biti otkupljen i kako bi mogao večno živeti na mestu koje Mu je On pripravio. Njegova služba bila je poučavati duše koje su umirale zbog tereta svojih greha.
“Hristos dodeljuje ovaj zadatak svakoj duši koju je otkupio.” – Lift Him Up, 208.
Četvrtak, 6. april
5. BOG RADI KROZ NAS
a. Šta je predstavljalo izvor Isusove moći? Jovan 14:10.
„Ako, dakle Hristos boravi u našem srcu, On će delovati u nama 'da hoćemo i učinimo kao što Mu je ugodno' (Filibljanima 2:13). I mi ćemo raditi kao što je i On radio, ispoljavaćemo isti duh. I tako, ljubeći Ga i ostajući u Njemu, mi ćemo 'u svemu uzrasti u Onome koji je glava, a to je Hristos' (Efescima 4:15).“ – Put Hristu, 68-.
b. Kako i mi možemo steći ovo iskustvo, i kakv rezultat će biti vidljiv? Jovan 15:7.
„'Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam’ (Jovan 15:7). Kad se molite, pozovite se na ovo obećanje. Naša je prednost da Mu možemo pristupiti sa svetom odlučnošću. Ako iskreno zatražimo da nas obasja Njegova svetlost, On će čuti i odgovoriti nam. Ali mi moramo živeti u skladu sasvojim molitvama. Ako živimo u suprotnosti s njima, one su uzaludne.“ – Child Guidance, 499.
„Budi siguran da će Hristos biti u tebi ako Mu u poniznosti i skrušenosti predaš svoje srce. Bog prihvata samo ponizne i skrušene u srcu. Nebo je zaista vredno doživotnih i istrajnih napora; da, zbog toga je vredno ostaviti sve na ovom svetu. Bog će ti rado pomoći u tvojim naporima ako tvoje težnje i stremljenja budu samo u Njemu.“ – IV Svedočanstvo, 244.
Petak, 7. april
PITANJA ZA LIČNO RAZMIŠLJANJE:
1. Kako je Isus predstavljao Božji karakter dok je živeo na ovoj zemlji?
2. Kako možemo naći mir i odmor koje samo Bog može dati?
3. Na šta će nas nagoniti Božja ljubav, i kako će se ta ljubav ispoljavati?
4. Šta je Isus video u deci koju su Mu dovodili, i kako se ophodio prema njima?
5. Šta znači 'živeti u skladu sa našim molitvama'?

Štampa El. pošta